Program szkolenia „Zarządzanie projektami”

Cele szkolenia:

  • Nabycie wiedzy na temat efektywnego zarządzania projektami
  • Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania projektami
  • Zdobycie umiejętności organizacji zespołów projektowych i kierowania jego pracami

Metody pracy:

Powyższe cele szkoleniowe zostaną zrealizowane w formule dwudniowej z zastosowaniem szerokiego wachlarza metod szkoleniowych, począwszy od mini wykłady, poprzez gry symulacyjne, a skończywszy na metodach warsztatowych. Na koniec szkolenia każdy z uczestników wspólnie z trenerem ustala jakie cele i zadania powinien wdrożyć, aby osiągnąć w codziennej praktyce założone cele szkoleniowe. Dopełnieniem programu jest 4 godzinny follow-up, podczas którego uczestnicy wymieniają z trenerem, ewentualnie również między sobą, doświadczenia z własnej pracy po fazie szkoleniowej. Follow-up będzie zrealizowany w formule telekonferencji.


WprowadzenieZdobyte umiejętności
Czym jest zarządzenie projektami?
Identyfikacja faz projektu
Cykl życia projektu
Obszary zarządzania projektami
Funkcjonowanie w ramach projektu
Podstawowa wiedza czym jest projekt, jak funkcjonują jednostki w ramach projektu oraz jakie cykle życia posiada projekt.
Metody pracy: interaktywny wykład
Struktura organizacji projektuZdobyte umiejętności
Komitet sterujący
Kierownik Projektu
Kierownicy zespołów i kierownicy liniowi
Jednostki pomocnicze
Budowanie zespołu projektowego oraz komitetu sterującego celem odpowiedniego doboru zasobów ludzkich.
Metody pracy: interaktywny wykład, warsztat
Cykl życia projektuZdobyte umiejętności
Omówienie głównych faz rozwoju projektu: inicjowania, planowania, realizacji i zakończenia
Kamienie milowe projektu
Wykonanie Case study, cz.1 – definiowanie cyklu życia projektu
Zdobycie wiedzy o przebiegu poszczególnych etapów projektu. Nabycie umiejętności planowania kamieni milowych projektu.
Metody pracy: warsztat
Techniki i narzędzia planowania projektuZdobyte umiejętności
Prognozowanie terminów – tworzenie harmonogramu
Metody szacowania kosztów
Metody szacowania kosztów wg stadium zaawansowania
Metody planowania zasobów (ludzi, sprzętu i materiałów)
Wykonanie case study, cz. 2 – planowanie projektu
Wiedza i umiejętność posługiwania się technikami wspomagającymi planowanie projektu.
Metody pracy: ćwiczenia indywidualne, warsztat
Techniki i narzędzia sterowania projektemZdobyte umiejętności
Metody szacowania fizycznego zaawansowania projektu i przewidywanie części pozostałej do wykonania
Metody pomiaru postępu harmonogramu
Metody pomiaru postępu budżetu
Wykonanie case study, cz. 3 – monitorowanie projektu
Wiedza dotycząca prawidłowego kierowania realizacją projektu. Umiejętność praktycznego zastosowania efektywnych narzędzi monitorowania przebiegu projektu.
Metody pracy: ćwiczenia indywidualne, warsztat
Zarządzanie ryzykiem w projekcieZdobyte umiejętności
Budowanie świadomości ryzyka
Sposoby identyfikacji i szacowania ryzyk
Kierowanie procesem zarządzania ryzykiem w projekcie
Realizacja case study, cz. 4 – rejestr ryzyk
Efektywne szacowanie i kwalifikacja zagrożeń projektowych. Przygotowywanie planów awaryjnych
Metody pracy: warsztat
Zarządzanie zespołem projektowymZdobyte umiejętności
Dobieranie pracowników do zespołu projektowego
Budowanie zespołu projektowego
Podstawy komunikacji na linii kierownik – zespół
Rozwiązywanie konfliktów
Umiejętność budowania zespołu i radzenia sobie w krytycznych sytuacjach
Metody pracy: warsztat