Sytuacja i oczekiwania pracodawców w mieście Olsztynie

Rynek pracy zarówno w skali globalnej jak i lokalnej podlega nieustannym zmianom. Wpływa na to szereg różnych czynników kojarzonych z postępem cywilizacyjnym, w szczególności związanych z postępem techniki, procesami demograficznymi czy poziomem życia i bezpieczeństwa ludności. Na polskim rynku pracy od dawna prowadzi działalność szereg instytucji zajmujących się badaniem i analizowaniem tych zmian oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Wśród szeregu różnych badań i analiz coraz częściej spotyka się badania dotyczące sytuacji i oczekiwań pracodawców wobec instytucji zajmujących się rynkiem pracy. Wynika to z przekonania, iż lepsze poznanie potrzeb i sytuacji pracodawców pozwala na lepsze, w szczególności bardziej elastyczne i szybsze, dostosowywanie działania tych instytucji do potrzeb pracodawców. Z pewnością takie badania są drogą poszukiwania najbardziej skutecznych sposobów do przezwyciężania problemów rynku pracy w szczególności bezrobocia czy niskiej aktywności zawodowej ludności.

Zainicjowane przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie badania wpisują się w nurt poszukiwania najlepszych sposobów działania na rynku pracy. Autorzy wyrażają przekonanie że zawarte w publikacji wyniki badań będą pełniły nie tylko rolę informacyjną ale i inspirującą do nowych rozwiązań[POBIERZ PUBLIKACJĘ]