Program szkolenia „Team Leader”

Cele szkolenia:

  • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu efektywnego kierowania zespołem
  • Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi wspomagających kierowanie zespołem
  • Nabycie umiejętności budowania zaangażowania pracowników

Metody pracy:

Powyższe cele szkoleniowe zostaną zrealizowane w formule dwudniowej z zastosowaniem szerokiego wachlarza metod szkoleniowych, począwszy od mini wykładów, poprzez ćwiczenia indywidualne, rozwiązywanie testów osobowości, a skończywszy na metodach warsztatowych. Na koniec szkolenia każdy z uczestników wspólnie z trenerem ustala jakie cele i zadania powinien wdrożyć, aby osiągnąć w codziennej praktyce założone cele szkoleniowe. Dopełnieniem programu jest 4 godzinny follow-up, podczas którego uczestnicy wymieniają doświadczenia z trenerem, ewentualnie również między sobą, z własnej pracy po fazie szkoleniowej. Follow-up będzie zrealizowany w formule telekonferencji.


Budowanie zespołuZdobyte umiejętności
Jak różnice pomiędzy pracą w projekcie a pracą w procesie wpływają na zespół?
Funkcjonowanie w ramach zespołu
Różnice pomiędzy grupą pracowników a zespołem
Fazy formowania zespołu
Podstawowa wiedza o tym w jaki sposób jednostka funkcjonuje w grupie i jaki jest cykl tworzenia efektywnego zespołu
Metody pracy: mini wykład, warsztat
Profile osobowościowe a efektywność pracy w zespoleZdobyte umiejętności
Profil osobowości DISC
Motywowanie pracowników w zespole pod kątem profilu osobowościowego
Warsztat obserwacji zachowań pracowników
Teoria ról M. Belbin i jej praktyczne wykorzystanie w dobieraniu członków zespołu
Zdobycie umiejętności jak wykorzystać wiedzę o osobowości pracownika do zwiększenia jego efektywności pracy w zespole
Metody pracy: mini wykład, warsztat, ćwiczenia indywidualne
Techniki i narzędzia planowania pracyZdobyte umiejętności
Identyfikowanie zadań do realizacji i definiowanie ich efektów
Szacowanie czasu trwania zadań
Tworzenie harmonogramu pracy podległych pracowników
Monitorowanie pracy
Wiedza o możliwościach stosowania narzędzi planistycznych. Nabycie umiejętności w wykorzystywaniu efektywnych technik i narzędzi planowania pracy.
Metody pracy: mini wykład, warsztat
Przydzielanie zadań i kierowanie pracą w zespoleZdobyte umiejętności
Planowanie zasobów niezbędnych w projekcie
Tworzenie macierzy ról i odpowiedzialności
Planowanie pracy własnej pracowników zespołu
Organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu
Umiejętność prawidłowego szacowania i zaplanowania zaangażowania zasobów. Doskonalenie technik pracy indywidualnej z pracownikiem.
Metody pracy: warsztat
Rozwiązywanie konfliktówZdobyte umiejętności
Definicja konfliktu
Przyczyny i symptomy konfliktów w zespołach projektowych
Reagowanie w sytuacjach konfliktowych
Style rozwiązywania konfliktów
Metody rozwiązywania konfliktów
Umiejętność przewidywania rozwoju konfliktu i metod jego łagodzenia.
Metody pracy: mini wykład, ćwiczenia indywidualne
Komunikacja w zespoleZdobyte umiejętności
Istota komunikowania się
Typowe problemy z przekazywaniem informacji
Cechy skutecznego komunikatu
Komunikacja niewerbalna
Umiejętność formułowania skutecznych komunikatów. Rozpoznawanie mowy ciała.
Metody pracy: mini wykład, warsztat