Program szkolenia „Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project”

Cele szkolenia:

  • Zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzia MS Project w codziennej pracy zawodowej
  • Nauczenie się planowania przebiegu projektu przy pomocy technik dostępnych w MS Project
  • Zdobycie praktycznej wiedzy nt. monitorowania przebiegu projektu oraz prognozowania końcowego wyniku

Metody pracy:

Powyższe cele szkoleniowe zostaną zrealizowane w formule dwudniowej z zastosowaniem kilku metod szkoleniowych, w tym mini wykładu, ćwiczeń indywidualnych i scenariuszy rozwoju projektu. Na koniec szkolenia każdy z uczestników wspólnie z trenerem ustala jakie cele i zadania powinien wdrożyć, aby osiągnąć w codziennej praktyce założone cele szkoleniowe. Dopełnieniem programu jest 4 godzinny follow-up, podczas którego uczestnicy wymieniają z trenerem doświadczenia z praktycznego wykorzystywania oprogramowanie w pracy zawodowej. Follow-up będzie zrealizowany w formule telekonferencji.


Przegląd funkcji programu MS ProjectZdobyte umiejętności
Test – diagnoza zaawansowania w wykorzystaniu narzędzi zawartych w MS Project
Omówienie funkcji podstawowych: planowanie czasu, planowanie zasobów, prezentacja harmonogramu, zarządzanie kalendarzami
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie wykorzystania MS Project w codziennej pracy zawodowej dla poszczególnych uczestników szkolenia
Metody i techniki harmonogramowania i budżetowaniaZdobyte umiejętności
Struktura podziału prac
Diagramy sieciowe
Szacowanie czasu trwania
Prezentacja harmonogramu
Techniki kosztorysowania
Budżetowanie projektu
Prezentacja kosztów
Rozpoznanie i umiejętne zastosowanie technik harmonogramowania i kosztorysowania stosowanych w budownictwie w programie MS Project
Inne techniki planowania projektuZdobyte umiejętności
Planowanie podziału zadań
Importowanie danych
Eksport danych
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie wykorzystania dostępnych funkcji ułatwiających planowanie projektów
Monitorowanie projektuZdobyte umiejętności
Techniki monitorowania projektu
Zapisywanie i praca z planem bazowym
Wprowadzanie danych rzeczywistych
Wykorzystanie metody Earned Value do oceny postępów i prognozowania zakończenia projektu
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie wykorzystania dostępnych funkcji umożliwiających monitorowanie przebiegu projektów i symulację wyników końcowych

Przejdź do materiałów szkoleniowych