Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W perspektywie finansowej 2014–2020 planuje się rozszerzenie zakresu stosowania instrumentów
finansowych (instrumentów dłużnych, poręczeniowych, kapitałowych oraz quasi-kapitałowych).
Znaczenie instrumentów finansowych rośnie ze względu na ich efekt dźwigni (przyciąganie kapitału
prywatnego), ich zdolność do łączenia różnych form zasobów publicznych i prywatnych w celu wspierania
publicznych celów polityki, a także ze względu na możliwość wielokrotnego użycia kapitału w dłuższej
perspektywie czasowej.
Aby zapewnić efektywne wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach programu operacyjnego
muszą one stanowić odpowiedź na zidentyfikowane niedoskonałości rynku oraz inne bariery w zakresie
finansowania rozwoju innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorców.
Artykuł 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 określa, że w przypadku
zastosowania w programie operacyjnym instrumentów finansowych, konieczne jest przeprowadzenie
oceny ex ante wykazującej występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego
poziomu inwestycji. Ocena ta ma również określić szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na
wsparcie ze środków publicznych oraz wskazać na typy instrumentów, które mają uzyskać takie wsparcie.
Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ex ante instrumentów finansowych, które potencjalnie mogą
znaleźć zastosowanie we wdrażaniu działań przewidzianych Programem Operacyjnym Inteligentny
Rozwój. Analizę te przeprowadzono w odniesieniu do wersji programu ze stycznia 2014 r.[POBIERZ PUBLIKACJĘ]