okladka_granice

Prawno-organizacyjne aspekty realizacji projektów rozwojowych w organizacjach sieciowych

W dobie powszechnego dostępu do informacji, globalnej konkurencji, z którą zmagają się nie tylko duże ale również małe i średnie firmy, wdrażanie innowacji staje się poważnym narzędziem walki konkurencyjnej. W niektórych wypadkach wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania jest być albo nie być dla przedsiębiorstwa. Cykl wdrażania innowacji skraca się, natomiast koszty pozostają niezmienne. W obliczu nieuchronności wdrażania nowych rozwiązań, najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem realizacji takich projektów jest łączenie się w sieci. W sieci jest bowiem taniej, szybciej i bezpieczniej realizować nawet skomplikowane i złożone przedsięwzięcia innowacyjne.

Dotychczas zostało opublikowanych stosunkowo niewiele prac dotyczących innowacyjności małych przedsiębiorstw istnieje jednak wiele badań dotyczących efektów wdrażanych innowacji. W odniesieniu do sektorów przemysłowych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych badano z naciskiem na wykorzystywanie nowych technologii

Pietras P., Prawno-organizacyjne aspekty realizacji projektów rozwojowych w organizacjach sieciowych, w: Sopińska A., Gregorczyk S., Granice strukturalnej złożoności organizacji”, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-7378-901-2, Warszawa 2014, ss. 95-103,

okladka exante

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W perspektywie finansowej 2014–2020 planuje się rozszerzenie zakresu stosowania instrumentów
finansowych (instrumentów dłużnych, poręczeniowych, kapitałowych oraz quasi-kapitałowych).
Znaczenie instrumentów finansowych rośnie ze względu na ich efekt dźwigni (przyciąganie kapitału
prywatnego), ich zdolność do łączenia różnych form zasobów publicznych i prywatnych w celu wspierania
publicznych celów polityki, a także ze względu na możliwość wielokrotnego użycia kapitału w dłuższej
perspektywie czasowej.
Aby zapewnić efektywne wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach programu operacyjnego
muszą one stanowić odpowiedź na zidentyfikowane niedoskonałości rynku oraz inne bariery w zakresie
finansowania rozwoju innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorców.
Artykuł 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 określa, że w przypadku
zastosowania w programie operacyjnym instrumentów finansowych, konieczne jest przeprowadzenie
oceny ex ante wykazującej występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego
poziomu inwestycji. Ocena ta ma również określić szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na
wsparcie ze środków publicznych oraz wskazać na typy instrumentów, które mają uzyskać takie wsparcie.
Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ex ante instrumentów finansowych, które potencjalnie mogą
znaleźć zastosowanie we wdrażaniu działań przewidzianych Programem Operacyjnym Inteligentny
Rozwój. Analizę te przeprowadzono w odniesieniu do wersji programu ze stycznia 2014 r.

okladka_T15

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Tematem opracowania są źródła finansowania projektów komercjalizacji technologii i wiedzy. Autorzy skoncentrowali się na uwarunkowaniach pozyskiwania źródeł finansowania wdrażania nowych technologii i wiedzy wypracowanej w fazie badawczej projektów innowacyjnych. W niniejszym tomie zostały scharakteryzowane specjalistyczne źródła finansowania nakierowane na finansowanie projektów komercjalizacji technologii.

Treść opracowania została podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zostały przedstawione główne zagadnienia związane z pojęciem innowacji, jej szans i konsekwencji dla przedsiębiorstwa. W dalszej części został scharakteryzowany proces wdrażania innowacji wraz z opisem jego przebiegu, opisem metod oceny zdolności wdrożeniowej oraz charakterystyką czynników wpływających na przebieg wdrożenia. Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych źródeł finansowania.

okładka

Finansowanie komercjalizacji technologii i wiedzy

Celem poradnika jest przekazanie czytelnikom wiedzy o podstawowych zagadnieniach dotyczących finansowania komercjalizacji i wiedzy. Materiał podzielono na trzy główne części, które krok po kroku pokazują w jaki sposób można pozyskać różnego typu finansowanie na projekty komercjalizacji. W pierwszym rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie komercjalizacji wiedzy i technologii i pokazane jej znaczenie dla gospodarki. Drugi rozdział został poświęcony uwarunkowaniom finansowania projektów komercjalizacji. Jego treść jest oparta na charakterystyce tych projektów, co umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb takiego przedsięwzięcia. Ponadto, pokrótce omówiono w nim główne rodzaje źródeł takiego wsparcia. Trzeci rozdział jest w całości zadedykowany źródłom finansowania, które sklasyfikowano i podzielono pod względem zarówno rodzajów, jak i wykorzystania w kolejnych etapach rozwoju projektu. Publikacja została uzupełniona o studia rzeczywistych przypadków wykorzystania poszczególnych form finansowania.

okladka 16

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Tematem opracowania jest zagadnienie finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorzy skoncentrowali się na uwarunkowaniach finansowych wdrażania nowych produktów i procesów oraz typowych źródłach ich finansowania. W niniejszym tomie jedynie ogólnie scharakteryzowane zostały specjalistyczne źródła finansowania nakierowane na finansowanie projektów komercjalizacji technologii, są one tematem innego z opracowań wydanych w ramach niniejszej serii – tomu „Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy”.

Treść opracowania została podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zostały przedstawione główne zagadnienia związane z pojęciem innowacji, jej szans i konsekwencji dla przedsiębiorstwa. W dalszej części został scharakteryzowany proces wdrażania innowacji wraz z opisem jego przebiegu, opisem metod oceny zdolności wdrożeniowej oraz charakterystyką czynników wpływających na przebieg wdrożenia. Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych źródeł finansowania.

okladka_skrypt1

Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki

We współczesnym, szybko zmieniającym się otoczeniu, sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności samodoskonalenia, czyli sposobu przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztu. Realizacja zadań zdeterminowanych czasem i zasobami finansowymi jest domeną przedsięwzięć zwanych często w polskiej literaturze projektami. Łączą one w całość zasoby, umiejętności, technologie i pomysły w celu uzyskania określonych korzyści. Sprawne zarządzanie projektami pomaga doprowadzić do sytuacji, w której korzyści lub cele są osiągnięte w ramach założonego budżetu, w określonym czasie i zgodnie z przyjętymi standardami jakości.

Zarządzanie projektami umożliwia również jasną identyfikację osoby i zespołu odpowiedzialnego za poszczególne aspekty przedsięwzięcia, podnosi produktywność jego uczestników, rozwija pracę zespołową oraz zachęca do ciągłego uczenia się i wzajemnego wspomagania wszystkich członków zespołu.

okladka skrypt3

Basics of project management

Project management is a useful process to be adopted by the companies and their managers working in the ever-changing business environment. It basic characteristics such as limited duration and uniqueness and its goals of meeting or exceeding client’s expectation by constantly adapting the processes to the changing requirements fit well into the global market conditions in which many companies operate today.

A growing number of projects in basic activity scope, at an operational as well as chief management levels where projects become an instrument of implementing organisational alternations and strategy realisation, is a consequence of globalisation changes. To follow this tendency, chief company management should create an organisation system supporting project management at all organisational levels in order to deal with the complexity resulting from a simultaneous realisation of multiple projects. This system should also enable them to use management paradigm based on, among others, employees’ commitment, process orientation, team work, client centeredness and full cooperation with clients and providers.

The aim of this manual is to present basic rules applicable during project realisation. The choice of methods was made considering their efficacy confirmed in practice of many companies.

okladka_Olsztyn

Sytuacja i oczekiwania pracodawców w mieście Olsztynie

Rynek pracy zarówno w skali globalnej jak i lokalnej podlega nieustannym zmianom. Wpływa na to szereg różnych czynników kojarzonych z postępem cywilizacyjnym, w szczególności związanych z postępem techniki, procesami demograficznymi czy poziomem życia i bezpieczeństwa ludności. Na polskim rynku pracy od dawna prowadzi działalność szereg instytucji zajmujących się badaniem i analizowaniem tych zmian oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Wśród szeregu różnych badań i analiz coraz częściej spotyka się badania dotyczące sytuacji i oczekiwań pracodawców wobec instytucji zajmujących się rynkiem pracy. Wynika to z przekonania, iż lepsze poznanie potrzeb i sytuacji pracodawców pozwala na lepsze, w szczególności bardziej elastyczne i szybsze, dostosowywanie działania tych instytucji do potrzeb pracodawców. Z pewnością takie badania są drogą poszukiwania najbardziej skutecznych sposobów do przezwyciężania problemów rynku pracy w szczególności bezrobocia czy niskiej aktywności zawodowej ludności.

Zainicjowane przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie badania wpisują się w nurt poszukiwania najlepszych sposobów działania na rynku pracy. Autorzy wyrażają przekonanie że zawarte w publikacji wyniki badań będą pełniły nie tylko rolę informacyjną ale i inspirującą do nowych rozwiązań

okladka restrukturyzacje

Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia

Raport z badań społecznych pn. „Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w województwie podlaskim” powstał na zamówienie Samorządu Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wykonawcą byli specjaliści z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego „Final Invest” Sp. z o.o. w Łodzi. Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na obszarze województwa podlaskiego w okresie od sierpnia do października 2009 roku.

Zakres badań obejmował:

  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego niezależnie od organu założycielskiego – podległe ministerstwu zdrowia, samorządowi województwa, powiatów i gmin (z uwzględnieniem stacji sanitarno-epidemiologicznych ale z pominięciem zakładów podległych ministerstwu sprawiedliwości, obrony narodowej i ministerstwu spraw wewnętrznych)
  • wybrane środowiska medyczne (niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, apteki, izby, organy kontroli i nadzoru).

Ryzyko w projekcie cz. 1

Czy istnieje projekt pozbawiony ryzyka? Z pewnością nie, choć zdarzają się projekty mniej lub bardziej ryzykowne, czyli…? No właśnie, co to w zasadzie oznacza, że projekt jest ryzykowny, lub obarczony wysokim, czy niskim ryzykiem. Ryzyko jest taką częścią składową każdego projektu, której wszystko można przypisać. Zarówno sukces jak i porażkę, wysoki i niski budżet, nieudolność bądź wysoką efektywność zarządzania. Co do szczegółu nie jest pewne ale prawdopodobne, ale już co do ogółu jest pewne, bo któż nie zna prawa Murphy’iego.

Różne definicje, w podobny sposób określają to czym jest ryzyko. Najogólniej można powiedzieć, że ryzyko to możliwość takiego przebiegu projektu, że nie zostaną osiągnięte jego cele lub jego wyniki będą trudno akceptowalne przez klienta projektu.

Skoro jest to tylko „możliwość” przebiegu projektu, to pojawia się niepewność, a skoro coś jest niepewne to rodzi się pytanie po co za to płacić.

W takim razie jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem, albo jak praktycznie poradzić sobie z tematem ryzyka w projekcie.

Literatura związana z zarządzaniem projektami dostarcza wielu metod i technik związanych z identyfikowaniem ryzyka (np. dzięki check listom, dokładnemu przeczytaniu dokumentacji, dyskusji w zespole itp.), jego ocenianiem (najczęściej w dwóch kategoriach: prawdopodobieństwa i wagi skutków), wybieraniem tych czynników ryzyka, którymi należy się zająć w projekcie (najpopularniejsze z rozwiązań to macierz ryzyka, która wskazuje na te najbardziej prawdopodobne i o największe wadze) i wreszcie często podaje jakie strategie radzenia sobie z ryzykiem powinny być wybierane w projektach. Dużo mniej miejsca poświęca się procesowi zarządzania ryzykiem, a już chyba najmniej temu, jak powinno się postępować z danym czynnikiem ryzyka nie wtedy gdy wystąpi (wtedy wiadomo – trzeba gasić pożar) ale wtedy, gdy dojdziemy do wniosku, że może wystąpić choć nie musi.

Pokrótce, proces ten składa się z wymienionych już etapów: (1) identyfikacji, (2) oceny i ustalenia, z którymi czynnikami ryzyka trzeba się zmierzyć, (3) zaplanowania jak oddziaływać na wybrane do przeciwdziałania czynniki ryzyka, (4) wdrożenia planów działań w życie i tu nastąpić powinien powrót do punktu wyjścia, czyli ponowna identyfikacja, ocena itd. Dlaczego ten cykle trzeba zamknąć? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wdrożono przez nas działania przeciwdziałające zidentyfikowanym czynnikom ryzyka mogą powodować pojawienie się innych czynników ryzyka, wcześniej niewystępujących lub niemożliwych do identyfikacji. Po drugie, dlatego że cały projekt się rozwija, jak również jego otoczenie może ulegać zmianie, a te dwa aspekty każdy z osobna jak i oba na raz mogą powodować powstawanie nowych czynników ryzyka.